STATUT FUNDACJI

Nie Tylko Autyzm

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą Nie Tylko Autyzm, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Dominikę Helenę Futymę, Wojciecha Wiesława Chróścika zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Ewę Bogaczyk w Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie, w dniu 03 grudnia 2019 roku,
działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 1. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
 3. Sądem właściwym rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy…….
 4. Ministrem właściwym do sprawowania nadzoru nad Fundacją jest Minister  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 5. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.

§ 2

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą .
 2. Fundacja może osiągać przychody z działalności statutowej odpłatnej obliczonej tylko na pokrycie jej kosztów.
 3. Fundacja może tworzyć stałe bądź czasowe oddziały, filie, być fundatorem dla innych fundacji, jak również tworzyć i przystępować do innych osób prawnych, w kraju i za granicą.
 4. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji
 5. Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnym fundacji.

§ 3

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 4

Siedzibą fundacji jest miasto Rzeszów.

§ 5

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 6

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą .
 2. Fundacja może osiągać przychody z działalności statutowej odpłatnej obliczonej tylko na pokrycie jej kosztów.
 3. Fundacja może tworzyć stałe bądź czasowe oddziały, filie, być fundatorem dla innych fundacji, jak również tworzyć i przystępować do innych osób prawnych.
 4. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 5. Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnym Fundacji.

CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

Celem Fundacji jest: 

 1. Niesienie specjalistycznej pomocy osobom z autyzmem i innymi zaburzeniami, osobom niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem  oraz ich rodzinom.
 2. Poprawa jakości życia osób z autyzmem i innymi zaburzeniami oraz osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin.
 3. Poprawa niedostatecznie zaopatrzonych i zaniedbanych potrzeb zdrowotnych osób z autyzmem i innymi zaburzeniami oraz osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin.
 4. Propagowanie wiedzy o autyzmie i innych zaburzeniach, o metodach i formach terapii i leczenia. Propagowanie metod leczniczych uzupełniających medycynę współczesną.
 5. Holistyczne, ekologiczne  podejścia do problemów zdrowotnych, ludzkich, rodzinnych i społecznych.
 6. Umacnianie podmiotowości i godności jednostki i rodziny.
 7. Wspieranie własnych możliwości ludzi, zwłaszcza poczucia kompetencji społecznej, inicjatywy i kreatywności.
 8. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 9. Rozwój więzi rodzinnych i społecznych. Umacnianie rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz ochrona praw dziecka i człowieka. 
 10. Działalność pomocowa, charytatywna i wychowawcza.
 11. Działania edukacyjne, profesjonalne doradztwo i pomoc ludziom.
 12. Promocja, organizacja i rozwój wolontariatu.
 13. Działania wspierające praktyczne i kliniczne badania naukowe, edukację i rozwój nauki.
 14. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

§ 8

Fundacja realizuje swój cel poprzez: 

 1. Współpracę z osobami fizycznymi, organizacjami i instytucjami państwowymi, władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w Polsce i poza granicami Polski.
 2. Współpracę z wyższymi uczelniami, instytutami naukowym, placówkami naukowo – badawczymi – polskimi i zagranicznymi.
 3. Prowadzenie szkoleń, warsztatów, sympozjów, wykładów, konferencji, badań naukowych, programów badawczych, studiów podyplomowych, grup wsparcia.
 4. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 5. Udzielanie pomocy osobom fizycznym, organizacjom i instytucjom w formie celowych funduszów, dotacji, stypendiów,  nagród i kredytów, a także świadczenia usług i wolontariatu.
 6. Prowadzenie działań i instytucji doradczych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych, opiekuńczych, zdrowotnych oraz oświatowych dla dzieci i osób dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych 
 7. Inicjowanie powstawania klubów, stowarzyszeń i organizacji.
 8. Działania popularyzatorskie, informacyjne i edukacyjne. Promocja osiągnięć i dokonań.
 9. Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach niezbędnych do realizacji celów statutowych.

§ 9

Realizując cele i kierunki wymienione w §§ 7 i  8 Fundacja może:

 1. Organizować i wspierać przedsięwzięcia mające na celu rehabilitację, edukację i ochronę zdrowia osób z obniżoną sprawnością fizyczną i psychiczną oraz ich rodzin.
 2. Podejmować inicjatywy związane z udzielaniem pomocy osobom z obniżoną sprawnością fizyczną i psychiczną oraz ich rodzinom; wspierać różne formy samoorganizowania się takich rodzin i osób.
 3. Inicjować ruchy doradztwa.
 4. Wspierać finansowo instytucje prowadzące terapię, rehabilitację i edukację dzieci oraz osób dorosłych z autyzmem.
 5. Organizować przedsięwzięcia wydawnicze i popularyzatorskie.
 6. Działać na rzecz rozwoju i unowocześniania szkolenia średniego, wyższego i specjalistycznego w zakresie pomocy społecznej, edukacji i ochrony zdrowia.
 7. Podejmować inicjatywy i wspierać programy badawcze w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk społecznych.
 8. Organizować i prowadzić fundusze celowe.
 9. Organizować i prowadzić kluby, zajęcia oraz imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne dla dzieci i dorosłych, w tym dla osób niepełnosprawnych, z obniżoną sprawnością fizyczna i psychiczną, zagrożonych wykluczeniem.
 10. Organizować i prowadzić przedszkola i inne placówki opiekuńczo – edukacyjne dla dzieci i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem.
 11. Wspierać finansowo osoby fizyczne, zespoły, organizacje i instytucje, realizujące programy zgodne z wartościami i celami Fundacji.
 12. Inicjować, wspierać i promować wymianę z zagranicą osób i idei.
 13. Propagować idee Fundacji w Polsce i za granicą.
 14. Podejmować działania na rzecz ekologii i środowiska.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

 1. Na realizację celu Fundacji, Fundatorzy przeznaczają kwotę 2100,- (słownie: dwa tysiące sto) złotych, w tym 1000,- (słownie: jeden tysiąc) złotych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.
 2. Składnikami majątkowymi Fundacji przeznaczonymi na realizację celu Fundacji są: fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów, pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchomości oraz prawa majątkowe nabyte w toku jej działania.
 3. Dochodami Fundacji są: świadczenia Fundatorów wniesione po jej powstaniu, darowizny, dotacje, spadki, zapisy otrzymane od osób fizycznych i prawnych – krajowych i zagranicznych, wpływy i dotacje celowe z budżetu państwa, dochody z działalności gospodarczej i obrotu kapitałem, inne wpływy określone przepisami szczegółowymi
 4. Dochody Fundacji przeznaczone są w całości na działalność statutową.

§ 11

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, jeżeli przekazanie to nastąpi bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, za zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§ 12

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
 2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

§13

 1. Organem kierującym działalnością Fundacji i reprezentującym ją na zewnątrz jest Zarząd.
 2. Pierwszy Zarząd i Radę ustalają Fundatorzy.
 3. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie
  lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 4. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu lub nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją, osoba ta przestaje być członkiem Rady.

ZARZĄD FUNDACJI

§14

 1. Zarząd składa się z 1-5 osób.
 2. Pierwszy Zarząd jest powołany bezterminowo przez Fundatorów. Następnych członków Zarządu powołuje Rada – na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy – na czas nieokreślony, z zachowaniem maksymalnej liczby 5 członków; oraz przy zachowaniu minimalnej liczby 1 członka, przy odwołaniu członka Zarządu. 
 3. Zarząd ze swojego składu powołuje, odwołuje lub przyjmuje rezygnacje Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów.
 4. Członkostwo Zarządu ustępuje z chwilą:
 1. rezygnacji, 
 2. odwołania przez Radę Fundacji – dotyczy tylko członków nie będących Fundatorami, 
 3. trwałej niezdolności do pełnienia funkcji
 4. śmierci członka Zarządu
 1. Odwołanie członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Fundacji w przypadkach:
 1. działania na szkodę Fundacji
 2. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu
 3. istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji
 4. utraty praw publicznych
 5. skazania prawomocnym wyrokiem sądu
 6. utraty zaufania Rady Fundacji
 7. choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji członka Zarządu przez okres dłuższy niż 10 miesięcy.

§ 15

Tryb pracy Zarządu określa jego Regulamin opracowany przez Prezesa zarządu i zatwierdzony przez Radę Fundacji.

§ 16

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności :

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.
 2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
 3. Wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji.
 4. Opracowanie planów i programów działania Fundacji oraz ustalanie sposobów ich realizacji.
 5. Planowanie przedsięwzięć zmierzających do rozwoju Fundacji i ustalanie sposobów ich realizacji.
 6. Przyjmowanie w drodze uchwały rocznych bilansów Fundacji.
 7. Zarządzanie majątkiem Fundacji.
 8. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji.
 9. Decydowanie o podjęciu działalności gospodarczej oraz organizacji tej działalności.
 10. Proponowanie zmian statutu i celów Fundacji do zatwierdzenia przez Radę.
 11. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Fundacji oraz określanie ich obowiązków oraz wynagrodzenia.
 12. Ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji.
 13. Wnioskowanie o połączenie z inną fundacją oraz o rozwiązanie Fundacji.
 14. Propagowanie na zewnątrz celów Fundacji, programów jej działania.
 15. Przedstawianie Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sprawozdań z działalności Fundacji.

§ 17

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności większej niż połowa jego członków; w przypadku równej ilości głosów decydujące jest głosowanie Rady Fundacji. 
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes i  Wiceprezes działający łącznie, a w przypadku nieokreślenia funkcji – dwóch członków Zarządu działających łącznie. Oświadczenia woli o charakterze finansowym i majątkowym składają Prezes i Wiceprezes działający łącznie a w przypadku nieokreślenia funkcji – dwóch członków Zarządu działający łącznie. 
 3. Obrady Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przy braku Prezesa większość członków Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się według ustalonych przez Zarząd oddzielnych regulaminów.

§ 18

 1. Zarząd Fundacji ustala zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji 
 2. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za udział w pracach Zarządu.

§ 19

 1. Zarząd Fundacji może tworzyć stałe i doraźne komisje, jak też powoływać doradców, ekspertów i specjalistów dla wypełniania celów i zadań statutowych Fundacji.
 2. Dla potrzeb organizacyjno – administracyjnych Zarząd może powołać Biuro Fundacji oraz zatrudnić Dyrektora Wykonawczego

 RADA FUNDACJI

§ 20

 1. Radę Fundacji tworzą Fundatorzy oraz inne osoby powołane w jej skład przez Fundatorów w drodze uchwały.
 2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie
  lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 3. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu lub nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją, osoba ta przestaje być członkiem Rady.
 4. Rada jest organem inicjatywnym, stanowiącym, kontrolnym i opiniodawczym Fundacji. 
 5. Rada składa się z 1-5 osób, powołanych na czas nieokreślony. 
 6. Pierwszą Radę powołują Fundatorzy, później Rada sama uzupełnia swój skład. 
 7. Rada wybiera Przewodniczącego spośród jej członków.
 8. Przewodniczący kieruje i organizuje pracę Rady.
 9. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę członków obecnych, z tym, że wymagana jest obecność co najmniej jednego Fundatora. W przypadku równej ilości głosów decydującym jest głos Fundatora. Postanowienia § 17 stosuje się odpowiednio.
 10. Tryb pracy Rady odbywają się według regulaminów ustalonych przez Fundatorów i przyjętych przez Radę Fundacji.
 11. Rada spotyka się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku.
 12. Obrady zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej 2 członków Rady lub na wniosek Zarządu.

§ 21

 1. W przypadku zmniejszenia się składu Rady uzupełnienia jej składu dokonuje Rada poprzez dokoptowanie. Każdy z członków Rady Fundacji może wyznaczyć, co wymaga formy pisemnej, osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie jego obowiązków po powołaniu jej w skład Rady w drodze uchwały.
 1. Ustanie funkcji członka Rady Fundacji może nastąpić na skutek:
 1. śmierci
 2. rezygnacji
 3. trwałej niezdolności do pełnienia funkcji
 4. odwołania – dotyczy tylko członków nie będących Fundatorami
 1. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w drodze uchwały Rady Fundacji lub na wniosek Fundatorów w przypadkach:
 1. działania na szkodę Fundacji
 2. utraty praw publicznych
 3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu
 4. utraty zaufania Rady Fundacji

§ 22

Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. Zatwierdzanie rocznych i finansowych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji.
 2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
 3. Udzielanie absolutorium Zarządowi ze sprawowania jego obowiązków.
 4. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu Fundacji, z zastrzeżeniem, że zmiana nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji . A także wyrażanie pisemnej zgody na dokonanie uzasadnionych zmian przez Zarząd Fundacji.
 5. Zawieranie umów z członkami Zarządu Fundacji.
 6. Propagowanie na zewnątrz celów Fundacji i programów jej działania.

§ 23

 1. Rezygnacja wszystkich członków Rady Fundacji może nastąpić po powołaniu jej nowego składu.

DZIAŁANIA GOSPODARCZE FUNDACJI

§ 24

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną i nie wyodrębnioną organizacyjnie.
 2. Działalność gospodarcza Fundacji jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

§ 25

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest wszelka działalność wytwórcza, usługowa, handlowa, prowadzona na rachunek własny i w pośrednictwie, a w szczególności:

 1. Prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej
 2. Prowadzenie działalności  edukacyjnej  i szkoleniowej
 3. Prowadzenie działalności wspomagającej edukację
 4. Prowadzenie działalności terapeutycznej i rehabilitacyjnej
 5. Prowadzenie specjalistycznej poradni psychologiczno – pedagogicznej
 6. Prowadzenie poradni, zakładu opieki zdrowotnej
 7. Prowadzenie pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowanej
 8. Działalność kulturalna i reklamowa, organizacja imprez, eventów, przedstawień artystycznych, produkcja filmów i nagrań dźwiękowych
 9. Prowadzenie aukcji, loterii i kiermaszy
 10. Prowadzenie działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów
 11. Produkcja materiałów edukacyjnych, szkoleniowych i terapeutycznych
 12. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 13. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 14. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 15. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 16. Prowadzenie działalności w zakresie handlu zagranicznego, w tym eksport i import towarów i usług własnych oraz powierzonych oraz usługi agencyjne i przedstawicielskie na rzecz zagranicznych kontrahentów
 17. Produkcja wyrobów z papieru i tektury
 18. Produkcja szkła i wyrobów ze szkła
 19. Produkcja drewna i wyrobów z drewna
 20. Udział w spółkach
 21. Obrót kapitałem

§ 26

Środki własne działalności gospodarczej stanowią:

 1. Przekazywane przez fundatorów środki pieniężne i rzeczowe w rozmiarze ustalonym przez Zarząd Fundacji.
 2. Środki uzyskane z dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej, uzupełnione przez Zarząd Fundacji.

§ 27

Dochód z działalności gospodarczej Fundacji stanowi różnica między przychodami ze sprzedaży, a kosztami uzyskania tych przychodów. Cały dochód ( nadwyżka przychodów nad kosztami) Fundacji jest przekazywany tylko na jej cele statutowe w zakresie realizacji działalności pożytku publicznego.

§ 28

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami, zgodnie z wymaganiami ustawy oraz specyfiką działalności organizacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

 1. Zmiana statutu Fundacji nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.
 2. Zmiany statutu mogą dokonać:
 1. Rada Fundacji
 2. Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji wyrażoną pisemnie
 3. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.

§ 30

 1. Uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadku przewidzianym ustawą podejmuje Zarząd Fundacji jednomyślnie.
 2. Uchwała Zarządu o likwidacji Fundacji wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
 3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji Rada przekazuje na cele zbieżne z celami statutowymi Fundacji.